top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voowaarden
Background T&C

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Geniozz en haar opdrachtgevers betreffende door Geniozz voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen een door Geniozz gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden. 
 

I.    Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend en worden uitsluitend schriftelijk gedaan. De duur van de werkzaamheden wordt bij benadering aangegeven, tenzij op verzoek van de opdrachtgever uitdrukkelijk een uiterste datum van levering wordt overeengekomen. 
De opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen indien Geniozz, niet of niet tijdig levert. In dat geval geschiedt opzegging bij aangetekend schrijven en is pas mogelijk nadat Geniozz in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. De opzegging geldt alleen voor het deel waarvoor nog geen (tijdige) levering heeft plaatsgevonden. In dat geval is opdrachtgever gehouden tot betaling voor de werkzaamheden die reeds zijn verricht en, indien de tekortkoming in de levering niet aan Geniozz is te wijten, tot betaling van de volledige opdrachtsom. 

 

II.    Facturen en betaling
Opdrachtgever zal alle facturen betalen overeenkomstig de in dit artikel en op de factuur vermelde betalingscondities, tenzij anders expliciet en aantoonbaar is overeengekomen met de opdrachtgever. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. 
De opdrachtsom zal als volgt worden voldaan: 

 • indien de opdrachtsom minder dan € 10.000 bedraagt, zal de opdrachtsom ineens worden betaald nadat levering heeft plaatsgevonden of de dienst is verricht; 

 • indien de opdrachtsom € 10.000 of meer bedraagt, maar minder dan € 50.000, zal 50% van de opdrachtsom worden betaald bij het verlenen van de opdracht en 50% nadat levering heeft plaatsgevonden of de dienst is verricht; 

 • indien de opdrachtsom € 50.000 of meer bedraagt, zullen partijen een betalingsschema overeenkomen, waarbij tenminste een bedrag van € 25.000 wordt betaald bij het verlenen van de opdracht. 

Indien een factuur niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, is opdrachtgever vanaf de dag waarop hij in gebreke is, tot aan de dag der algehele voldoening van de factu(u)r(en) aan opdrachtnemer een rente van 1% per maand verschuldigd. 
Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag – vermeerderd met rente – te voldoen, is Geniozz gerechtigd dit bedrag te verhogen met incassokosten, gerechts- en andere inningskosten, daaronder begrepen de kosten van raadslieden en andere werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten. 

 

III.    Opschorten van levering
Geniozz heeft het recht levering of het verrichten van diensten aan opdrachtgever op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. De opdrachtgever doet afstand van ieder mogelijk beroep op korting, schuldvergelijking of compensatie. 
Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Geniozz en haar opdrachtgevers betreffende door Geniozz voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen een door Geniozz gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden. 

 

IV.    Intellectuele eigendom 
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de opdracht ontwikkelde, ter beschikking of geleverde goederen en diensten berusten uitsluitend bij Geniozz of diens licentiegevers, tenzij anders expliciet en aantoonbaar is overeengekomen met de opdrachtgever. De goederen en diensten mogen slechts gebruikt worden voor datgene waartoe zij bestemd zijn. Opdrachtgever zal materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk met Geniozz is overeengekomen. Indien voor de uitvoering van een opdracht gebruik wordt gemaakt van informatiedragers (waaronder USB-Stick, DVD’s, tekeningen, etc.) verkrijgt men alleen het gebruiksrecht van deze informatiedragers. De informatiedragers blijven eigendom van Geniozz tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien een opdrachtgever handelt in strijd met het auteursrecht zal hij per overtreding een boete verbeuren gelijk aan de waarde van de opdracht zulks vermeerderd met een verhoging van 100% van dat bedrag en zal dit bedrag zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk verbeuren en dienen te betalen zoals hierboven vermeld, een en ander onverminderd het recht onzerzijds de werkelijk geleden schade in rekening te brengen, eventueel vermeerderd met rente en kosten. Indien bij een opdracht gebruik gemaakt wordt van materialen van de opdrachtgever zal dit materiaal, behoudens voor het gebruik waartoe dit bestemd is, niet voor andere doeleinden worden gebruikt en na gebruik op eerste verzoek van de opdrachtgever aan hem worden geretourneerd. Bij het eventueel verloren gaan van dit materiaal heeft evenwel de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld onzerzijds dan wel van Geniozz. Waar van toepassing zal alle informatie in welke vorm dan ook door Geniozz vertrouwelijk worden behandeld. Alle door Geniozz gegeven informatie dient op dezelfde wijze te worden behandeld. 

 

V.    Inkoopvoorwaarden
De eventuele inkoopvoorwaarden van afnemers, die met deze leverings- en betalingsvoorwaarden strijdig zijn, worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk door Geniozz afgewezen en zijn niet van toepassing. 

 

VI.    Rechtsverhoudingen
Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden wordt vermeld, is op alle rechtsverhoudingen tussen Geniozz en haar opdrachtgevers van toepassing "De Nieuwe Regeling 2011 - Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011” van de Organisatie van advies- en ingenieursbureaus ONRI. 

 

VII.    Geschillen
Alle geschillen en invorderingsmaatregelen met betrekking tot de met Geniozz gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting van andere voorzieningen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem dan wel in de woon-/vestigingsplaats van de opdrachtgever zulks ter keuze van Geniozz.

 

VIII.    Disclaimer rapporten
Geniozz stelt haar rapportages met de meeste zorg samen en verricht haar onderzoek op basis van gangbare technieken, kennis en ervaringen. Haar rapportage is uitsluitend bedoeld voor en gericht aan de opdrachtgever van Geniozz. Bij haar rapportage gevoegde bijlagen maken daarvan onderdeel uit en zijn niet zelfstandig bruikbaar. Haar rapportage is zodanig opgesteld dat deze voor de opdrachtgever optimale duidelijkheid verschaft en de opdrachtgever in staat stelt zijn bedrijfsvoering te verbeteren. De bevindingen in haar rapportage zijn in deze vorm niet geschikt voor publicatie aan derden. Derden kunnen dan ook aan haar rapportage en de erin verwerkte onderzoeksresultaten geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de in haar rapportage verwerkte informatie. Geniozz aanvaardt geen aansprakelijkheid en de opdrachtgever vrijwaart Geniozz voor schade in welke vorm ook en hoe ook geleden die voor de opdrachtgever en/of derden kan ontstaan als gevolg van gebruik van haar rapportage. De opdrachtgever zal Geniozz, haar medewerkers en door Geniozz ingeschakelde derden niet inzetten als getuigen, deskundigen of anderszins in procedures die verband houden met het onderwerp van haar rapportage.

Algemene Voorwaarden voor Trainingen

Voorwaarden Trainingen
Background T&C for training courses

1.    Definities 

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 

 2. Trainee: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training deelneemt. 

 3. Training: training, cursus, workshop, coaching, counseling, assessment of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. 

 4. Open training: training met deelname door trainees uit verschillende bedrijven en/of organisaties. 

 5. 'In-company' training: training met deelname door trainees uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie. 

 6. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 

 

2.    Toepasselijkheid 

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Geniozz, ongeacht of deze samenhangen met andere bestaande offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke. 

 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 

 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden. 

 

3.    Inschrijving en bevestiging open training 

 1. Inschrijving voor de door Geniozz te verzorgen open training kan door opdrachtgever plaatsvinden door middel van registratie via de website www.geniozz.com, het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post (info@geniozz.com

 2. Geniozz bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per e-mail, post of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. 

 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs. 

 4. Een maximaal aantal trainees per training is van toepassing. Inschrijvingen worden op volgorde van ontvangst behandeld. Bij overschrijding van het maximumaantal trainees, zal opdrachtgever een alternatieve mogelijkheid worden aangeboden. 

 

4.    Overeenkomst ter zake 'In-company'-training 

 1. Ter zake een 'In-company'-training zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij Geniozz.

 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'In-company'-training komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.

 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ' Geniozz' is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte. 

 
5.    Prijzen van open training 

 1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de trainingsprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente trainingsbrochure die door Geniozz is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent. 

 2. Bij aanmelding voor een training via het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing. 

 3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website www.geniozz.com zijn vermeld. 

 4. De trainingsprijzen zijn inclusief de kosten voor het trainingsmateriaal, tenzij anders is vermeld. 

 5. In de trainingsprijzen zijn de kosten voor accommodatie van de training, lunch, koffie, thee, water e.d. inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 

 6. In de trainingsprijzen zijn de kosten voor overnachtingen, reizen en overige onkosten van de trainee níét inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 

 7. Verplicht verblijf kan onderdeel uitmaken van de training. Deze complementaire kosten zijn níét inbegrepen in de trainingsprijzen. 

 8. Indien Geniozz zorgdraagt voor de coördinatie van niet inbegrepen kosten, zullen deze kosten inclusief een toeslag van 5% administratiekosten doorbelast worden aan opdrachtgever. 

 9. Als op een training BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht. 

 10. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. 

 11. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven. 

 

6.    Prijzen van 'In-company'-training 

 1. De trainingsprijs vermeld in de offerte is bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte. 

 2. De trainingsprijs is inclusief de kosten voor het trainingsmateriaal, tenzij anders is vermeld. 

 3. In de trainingsprijs zijn de kosten voor accommodatie van de training, lunch, koffie, thee, water e.d. niét inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 

 4. In de trainingsprijs zijn de kosten voor overnachtingen, reizen en overige onkosten van de trainee niét inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 

 5. Verplicht verblijf kan onderdeel uitmaken van de training. Deze complementaire kosten zijn niét inbegrepen in de trainingsprijzen. 

 6. Indien Geniozz zorgdraagt voor de coördinatie van niet inbegrepen kosten, zullen deze kosten inclusief een toeslag van 5% administratiekosten doorbelast worden aan opdrachtgever. 

 7. Als op een training BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht. 

 8. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. 

 9. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven. 

 

7.    Betaling 

 1. Na inschrijving voor een training zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Geniozz een factuur met betrekking tot de training aan de opdrachtgever. 

 2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste trainingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door Geniozz aangewezen bank- of girorekening. Betaling middels creditcard is mogelijk via de website www.geniozz.com. Voor creditcardbetalingen is een 5% toeslag voor administratiekosten van toepassing. 

 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval ook, zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening, een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele. 

 4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Geniozz voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/ advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag. 

 5. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de trainingsprijs door Geniozz is ontvangen, dan is de trainee niet gerechtigd aan de training deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingsprijs plus eventueel bijkomende kosten. 

 

8.    Verplaatsing data 'In-company'-training door de opdrachtgever 

 1. Verplaatsen van geplande trainingen (of gedeelte daarvan) kan kosteloos tot 4 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum. Tot 2 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum behoudt Geniozz zich het recht om 25% van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen. Daarna, binnen 2 weken, wordt dat percentage verhoogd naar 50%. 

 2. Het verzoek tot verplaatsing dient schriftelijk te worden ingediend bij Geniozz 

 

9.    Annulering open training door de opdrachtgever 

 1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een training is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier weken voor de geplande eerste trainingsdag. 

 2. Annuleren van de training (of gedeelte daarvan) kan kosteloos tot 4 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum. Tot 2 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum behoudt Geniozz zich het recht om 50% van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen. Daarna, binnen 2 weken, wordt dat percentage verhoogd naar 75%. 

 3. Complementaire kosten, waarbij Geniozz zorgdraagt voor de coördinatie, zullen bij annulering volledig doorbelast worden aan opdrachtgever voor zover dit werkelijk gerealiseerde kosten betreft, inclusief een toeslag van 5% administratiekosten. 

 

10.    Verhindering van de trainee 

 1. Indien een trainee verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere trainee mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een week voor de eerste trainingsdag wordt aangemeld bij Geniozz Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd. 

 2. Een verhinderde trainee kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 50,00 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste trainingsdag bedragen deze kosten 50% van de trainingsprijs, met een minimum van € 50,00. 

 3. Overboeking van een trainee is per training maximaal 1 keer mogelijk. 

 
11.    Annulering door Geniozz 
Geniozz behoudt zich het recht voor de training te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Geniozz zal het door de opdrachtgever betaalde trainingsgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Geniozz de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het trainingsgeld niet gerestitueerd. 
 

12.    Aansprakelijkheid 

 1. Geniozz is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van Geniozz of de annulering van de trainingsovereenkomst door ' Geniozz, tenzij aan Geniozz opzet of grove schuld kan worden verweten. 

 2. Indien Geniozz op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed. 
   

13.    Intellectuele eigendom 

 

 1. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door Geniozz voorbehouden. 

 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Geniozz is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 

14.    Vervanging docent of trainer 
Geniozz is te allen tijde gerechtigd een trainer of docent, door haar met de uitvoering van de trainingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere trainer of docent. 

 

15.    Certificaat 
Aan trainee die met goed gevolg de training doorloopt en eindigt, zal een certificaat worden toegekend. Een examen kan onderdeel uitmaken van de training. 

 

16.    Toepasselijk recht 

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Geniozz en overeenkomsten tussen Geniozz en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft. 

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

17.    Vindplaats en wijziging voorwaarden 

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met gebruiker. 

 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

Background Privacy Policy

I. Inleiding

 • Deze privacyverklaring bevat onze informatie, legt persoonlijke gegevens en de verwerking van persoonlijke gegevens uit en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Hierin worden uw rechten uitgelegd, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en hoe lang ze worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u onze website (www.investmentacademy.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of contracten sluit.

 • Geniozz doet er alles aan om de privacy van zijn klanten en bezoekers van zijn websites te beschermen en beschouwt de bescherming van persoonlijke gegevens als van fundamenteel belang voor de bedrijfsvoering.

 • Persoonlijke informatie over klanten en websitebezoekers wordt veilig bewaard en met de grootste zorg behandeld. Geniozz voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 en andere privacywetgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Geniozz, Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Nederland. In overeenstemming met de vereisten van de AVG wordt de toezichthoudende autoriteit - de Nederlandse Autoriteit voor gegevensbescherming in Den Haag - op de hoogte gebracht van elke verwerking van persoonsgegevens.

​II. Persoonlijke gegevens

 • Persoonlijke gegevens zijn gegevens die informatie over u verschaffen die u direct of indirect identificeren.


III. Verwerking van persoonsgegevens

 • Met het verwerken van persoonlijke gegevens bedoelen we het verzamelen, vastleggen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door doorsturen, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van uw persoonlijke gegevens.

 • Gegevens worden door Geniozz verzameld tijdens het leveren van onze diensten. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen wanneer u een abonnement neemt op een publicatie of een nieuwsbrief, wanneer u een conferentie of training bijwoont, een publicatie bestelt, onze (interactieve) diensten gebruikt of, als u een internetklant hebt, een interesse registreert in een van onze services of neem om een ​​andere reden contact op met Geniozz. De persoonlijke informatie die we bewaren, omvat informatie zoals contactgegevens, informatie over betalingen, facturen, bestelde producten, taakdetails en / of waar u interesse hebt geregistreerd in een product of dienst.


IV. Doeleinden

 • Geniozz gebruikt deze informatie voor de volgende doeleinden: zodat we contact met u kunnen opnemen om overeenkomsten met u uit te voeren en te verwerken voor het bestelproces, zodat we u kunnen informeren over wijzigingen in onze diensten of producten, zodat we onze producten kunnen leveren of diensten aan u, om nieuwsbrieven te verzenden als u toestemming hebt gegeven, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor uw account op onze website, om beoordelingen te plaatsen, andere diensten aan te bieden, voor onze interne bedrijfsprocessen en om klanten te informeren over (nieuwe) producten en diensten geleverd door Geniozz, door andere bedrijven in de groep of door zorgvuldig geselecteerde derde partijen.

 • Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan zorgvuldig geselecteerde derden om u informatie te verstrekken over aanbiedingen of andere relevante informatie. Als u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die voor deze doeleinden nodig zijn.

 • We verwerken uw persoonlijke gegevens ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, onze services te verbeteren, klachten te onderzoeken en fraude te voorkomen. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden. We stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om voor uw persoonlijke gegevens te zorgen, sluiten we een verwerkingsovereenkomst met bedrijven als die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.


V. Persoonlijke gegevens die wij verwerken

 • Om de doeleinden uit te voeren, verwerken we de volgende persoonsgegevens:
  - Voor-en achternaam
  - Initialen
  - Geslacht
  - Adres
  - Telefoonnummers
  - E-mailadressen
  - Huidige werkgever
  - Functietitel

VI. Uw e-mailadres

 • Als u uw e-mailadres hebt opgegeven (bijvoorbeeld om u te abonneren op een nieuwsbrief), kan dit worden gebruikt om u als klant te informeren over andere relevante producten en diensten die door Geniozz worden aangeboden die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden. Mogelijk hebt u ook toestemming gegeven om relevante informatie over producten, aanbiedingen en campagnes van en door Geniozz of andere bedrijven van tijd tot tijd naar uw e-mailadres te sturen. Deze bedrijven worden zorgvuldig geselecteerd door Geniozz.


VII. Afmelden

 • Geniozz houdt zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren bij het leveren van diensten en informatie. Met Geniozz kunt u deze vaak zelf opgeven: bijvoorbeeld voor uw eigen persoonlijke interesses of via uw eigen account. Als u niet langer informatie wilt ontvangen over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail, etc.), kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@geniozz.com of schriftelijk aan Geniozz, Kingsfordweg 151 , 1043 GR Amsterdam, Nederland.


VIII. Uw rechten

 • Wilt u weten welke persoonlijke gegevens we hebben verwerkt? Stuur een e-mail naar info@geniozz.com met een verzoek om toegang tot uw gegevens. U ontvangt binnen twee weken een reactie op het verzoek.

IX. Uw persoonlijke gegevens bekijken en corrigeren

 • U hebt het recht om de persoonlijke informatie die Geniozz over u heeft te allen tijde in te zien. Als informatie onjuist is, kunt u vragen om deze te wijzigen. Neem voor het bekijken van uw persoonlijke gegevens contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@investmentacademy.nl of schriftelijk aan Geniozz, Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Nederland, met details van uw verzoek. Neem contact op met ons op het bovenstaande adres voor vragen over hoe Geniozz met uw persoonlijke gegevens omgaat.

 • Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet relevant voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie betekent correctie, toevoeging, verwijdering of blokkering van uw persoonlijke gegevens.

 • U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om uw toestemming in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Stuur uw verzoek naar info@aif.nl. U ontvangt binnen vier weken een reactie op het verzoek.

 • We willen ook wijzen op de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

X. Browsegeschiedenis en IP-adres

 • Algemene informatie over bezoeken aan Geniozz-websites wordt vastgelegd en opgeslagen zonder dat bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de website en de browse-ervaring van de gebruikers te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om gerichte informatie op de site te plaatsen. Hierdoor kan Geniozz zijn diensten op u afstemmen. Geniozz gebruikt hiervoor ook het IP-adres van uw computer. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen wanneer u op internet surft. Deze informatie kan ook worden gebruikt om te zien hoe de website wordt gebruikt en voor analyse- en rapportagedoeleinden. IP-adressen zijn in principe niet gekoppeld aan informatie die u zou kunnen identificeren, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

XI. Veiligheid

 • Persoonlijke gegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonlijke gegevens niet openbaar worden gemaakt of onrechtmatig worden verwerkt. We passen daarom alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonlijke gegevens veilig te verwerken. Om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, gebruiken we beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall en wachtwoorden voor elektronische systemen.


XII. Opslag persoonlijke gegevens

 • Uw persoonlijke gegevens worden na 5 jaar verwijderd. We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden uit te voeren. Als er wettelijke vereisten gelden voor de opslag, worden de persoonlijke gegevens niet langer opgeslagen dan wettelijk vereist.

XIII. Veranderingen

 • We kunnen de informatie in deze cookieverklaring zonder kennisgeving wijzigen. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld vereist als we onze website aanpassen of als de wetgeving is gewijzigd. We raden u aan om regelmatig te controleren of de verstrekte informatie en de tekst van deze cookieverklaring zijn gewijzigd.

 

 

XIV. Geniozz en andere websites

 • Geniozz-websites bevatten enkele links naar andere websites. Geniozz kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de behandeling van uw informatie door deze partijen. Lees voor meer informatie de privacyverklaring (indien beschikbaar) van de website die u bezoekt.

Privacy Verklaring

Privacy verklaring
bottom of page